Указ Президента України   

Про розвиток соціологічної науки в Україні

     З метою створення сприятливих умов для розвитку соціологічної науки в Україні, підвищення її ролі у здійсненні соціально-економічних і політичних реформ, зміцненні демократичних засад суспільства та забезпеченні прогнозованості суспільних процесів постановляю:
     1. Кабінету Міністрів України:
     розробити разом з Національною академією наук України та затвердити до 1 липня 2001 року Комплексні заходи щодо державної підтримки розвитку соціологічної науки в Україні, передбачивши, зокрема:
     - започаткування державних наукових програм у галузі соціології з метою вивчення найактуальніших соціальних, у тому числі соціально-психологічних, проблем українського суспільства та розроблення пропозицій щодо його дальшого розвитку;
     - заснування державних грантів вченим для здійснення наукових досліджень у галузі теорії і методології соціологічної науки;
     - створення за участю об'єднань громадян, що здійснюють соціологічні дослідження, банку соціологічних даних з метою забезпечення органів виконавчої влади, засобів масової інформації та інших користувачів науково обгрунтованими соціологічними даними;
     - розширення міжнародного співробітництва у галузі соціології;
     - проведення у другому півріччі 2001 року в м. Києві всеукраїнського семінару для обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань і ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України;
     - вивчення питання щодо створення та поновлення соціологічних і соціально-психологічних служб на державних підприємствах, в установах та організаціях, насамперед у навчальних закладах, та їх кадрового забезпечення фахівцями у галузі соціології;
     - поширення соціологічних знань серед населення;
     - надання підтримки вітчизняним соціологічним виданням;
     - забезпечити щорічне включення до державного замовлення на науково-технічну продукцію завдань з проведення прикладних соціологічних досліджень;
     - передбачати під час формування проектів Державного бюджету України на 2002 та наступні роки фінансування проведення прикладних соціологічних досліджень, які здійснюються за державним замовленням, а також збільшення коштів для забезпечення державних бібліотек вітчизняними й іноземними виданнями з соціології та суміжних наук;
     - розробити та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін і доповнень до Закону України "Про інформацію" щодо регулювання діяльності організацій, які здійснюють соціологічні дослідження.
     2. Міністерству освіти і науки України:
     - розглянути питання щодо запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах курсу з основ соціології та психології;
     - розробити до 1 липня 2001 року перспективний план підготовки кадрів за спеціальністю "Соціологія" у вищих навчальних закладах, передбачивши підвищення вимог до ліцензування і державної акредитації вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі соціології;
     - запровадити із залученням Соціологічної асоціації України, починаючи з 2002 року, проведення конкурсів студентських робіт з питань соціології та соціальної психології, організацію літніх студентських та аспірантських шкіл за спеціальністю "Соціологія" із залученням до роботи в них провідних вітчизняних та іноземних фахівців;
     - передбачити збільшення у 2001/2002 навчальному році кількості годин викладання соціології у вищих навчальних закладах;
     - вжити разом з Національною академією наук України і Академією педагогічних наук України заходів до поліпшення організаційного та матеріально-технічного забезпечення вищих навчальних закладів, що займаються підвищенням кваліфікації спеціалістів у галузі соціології, наданням другої вищої освіти за спеціальністю "Соціологія".
     3. Вищій атестаційній комісії України протягом 2001 року:
     - переглянути перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань у галузі соціологічної науки, та в разі необхідності внести до нього відповідні зміни;
     - розглянути питання щодо забезпеченості держави науковими і науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації в галузі соціологічної науки.
     4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти діяльності Соціологічної асоціації України.
     5. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національній академії наук України разом з Соціологічною асоціацією України до 1 червня 2001 року:
     - розробити заходи щодо поліпшення висвітлення у засобах масової інформації результатів соціологічних досліджень, недопущення використання недостовірних соціологічних даних;
     - розглянути питання щодо заснування всеукраїнського соціологічного журналу та за результатами розгляду внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

     Президент України Л. КУЧМА
     м. Київ
     25 квітня 2001 року
     № 275/2001

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації